Text legal

[p]Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, i qualsevol altre material, són propietat de S. B. Orbyce, S. L.[/p]

[p]Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web queda subjecte a les condicions següents:[/p]

[p]Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.[/p]

[p]S.B. Orbyce, S. L. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta agència.[/p]

[p]Orbyce Comunicación no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.[/p]

[p]En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació no autoritzada que permeti identificar la persona física usuària del web.[/p]

[p]Política de privacitat[/p]

[p]Les seves dades personals i professionals reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.[/p]

[p]Així mateix, el tractament de totes les dades que són responsabilitat de Orbyce Comunicació compleix les disposicions establertes per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (BOE número 298, de 14 de desembre de 1999), i l’Ordre SLT/519/2006, de 3 de novembre (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4758, de 10 de novembre de 2006), que garanteixen la confidencialitat.[/p]